Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XVI KONFERENCJI ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

w dniach 02 – 03 października 2020 r. w Nowym Tomyślu

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 1. XVI Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych (zwana dalej „Konferencją”) jest organizowana przez Szkołę Podstawową nr 3 w Nowym Tomyślu (zwaną dalej „Organizatorem”) we współpracy z firmą Prodata, której przyznano status partnera organizacyjnego.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Konwencji dostępne są na stronach internetowej: https://20.kassk.pl oraz https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Computer-Company/Kassk-176401435730402/
 3. Organizator ustala program Konferencji oraz zastrzega sobie prawo dokonywania w nim zmian, nawet w terminie, w którym odbywa się ona Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu zajęć i kolejności wystąpień. 

II. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

 1. W konferencji mogą brać udział tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję SARS COV-2.
 2. Na terenie konferencji obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.
 3. Uczestnik Konferencji ponosi zryczałtowaną opłatę i w wysokości 295,20 zł brutto (bez noclegu) lub 430,50 zł brutto (z noclegiem).  Koszty przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 
 4. Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2020 r. Po tym terminie nieopłacone rezerwacje udziału będą anulowane.
 5. Organizator zapewnia wszystkim zgłoszonym Uczestnikom prawo do udziału w poszczególnych punktach programu, wyżywienie w trakcie Konferencji oraz materiały konferencyjne. 
 6. Rekrutacja na Konferencję odbywa się przez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i akceptację zapisów niniejszego Regulaminu. Formularz wraz z Regulaminem dostępne są na stronie http://20.kassk.pl.
 7. Przesłanie formularza przez Uczestnika nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem jego udziału w Konferencji. Potwierdzenie udziału Uczestnika w Konferencji nastąpi w wyniku przesłania wiadomości na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
 8. Organizator przyjmuje zgłoszenia w postaci poprawnie i całkowicie wypełnionego formularza wyłącznie drogą elektroniczną do 18 września 2020 r. 
 9. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej możliwości organizacyjne Organizator zastrzega sobie prawo do określenia kryteriów, według których dokonana zostanie kwalifikacja Uczestników Konferencji. 
 10. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do zgłoszenia informacji o rezygnacji z uczestnictwa, najpóźniej w terminie do dnia 11 września 2020 r., wyłącznie drogą elektroniczną na adres Organizatora – rejestracja@kassk.pl. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu wpisowego.
 11.  Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowego, jak również wykonywania instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Uczestnik Konferencji wyraża dobrowolną zgodę na: 

a. przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) na potrzeby na potrzeby organizacji i dokumentowania przebiegu Konferencji, a w szczególności w procesie rekrutacji,

b. wykorzystanie swojego wizerunku i głosu na zdjęciach oraz nagraniach audio i wideo na potrzeby Konferencji, a w szczególności w celach promocyjnych i sprawozdawczości, 

c. podpisane listy obecności na Konferencji. 

 1. Administratorami danych osobowych są Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu oraz firma Prodata.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika Kongresu, w tym rzeczy, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz zakończenia naboru uczestników do udziału w Konferencji w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie http://20.kassk.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku niewystarczającego naboru lub zaistnienia zdarzeń losowych np. sytuacji epidemicznej w kraju.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.